https://chamdiem.net
Hỗ trợ thiết kỳ thi
Tổ chức kỳ thi linh hoạt

Website https://chamdiem.net

-  Thiết kế ra đề,  quản lý đề thi trắc nghiệm và tổ chức thi trực tuyến.


- Với các chức năng giúp thầy cô có thể tạo các đề thi  theo các môn học, các loại bài tập, các mức độ của bài tập để dễ dàng phân loại và quản lý câu hỏi.